Text legal

1- Objecte
2- Drets i Obligacions de l’Usuari
2.1- Condicions d’Accés i Ús
2.1.1- Registre d’Usuari
2.1.2- Assignació de les Claus d’Accés
2.1.3- Ús i Custòdia
2.2- Contingut i Actuacions de l’Usuari
3- Drets i Obligacions de XiuXiu.cat
4- Ofertes, Preus, Pagaments i Terminis de Lliurament
5- Garantia
6- Devolucions i Dret Ressolució
7- Propietat Intel·lectual
8- Protecció de Dades

1- Objecte

Les presents Condicions Generals (des d’ara les “Condicions Generals”) tenen per objecte regular les condicions d’ús i utilització del portal d’Internet emplaçat en l’adreça www.xiuxiu.cat (des d’ara “la web“) i de la qual és titular l’empresa XiuXiu Paper Art SL, amb domicili social a la Plaça Tetuan 40, 1-15 amb el NIF B-66865114. i l’objecte social de la qual és el comerç a l’engròs d’articles d’ús domèstic.

L’esmentada pagina web ha estat elaborada, creada i dissenyada per Sketch Estudi Creatiu SL, per a donar a conèixer i permetre l’accés a la informació continguda, amb les restriccions i limitacions que imposen les presents Condicions Generals així com permetre i possibilitar l’accés a altres pàgines amb les quals la web tingui relacions ideològiques, comercials, professionals o de qualsevol altre tipus.

La mera utilització del portal, atribueix a qui faci ús d’ella, la condició d’Usuari (des d’ara “Usuari”), qui declara conèixer i acceptar sense reserva ni excepció alguna, totes i cadascuna de les Condicions Generals que en aquest document s’exposen.

A través de la web es facilitarà a tots els Usuaris, la possibilitat d’accedir als continguts, serveis i altra informació concernent a l’objecte social de la present entitat. Les Condicions Generals constitueixen íntegrament el convingut entre les parts referent a les transaccions online de compravenda entre XiuXiu.cat i els seus clients.

XiuXiu està facultat per a modificar unilateralment totes i cadascuna de les obligacions amatents en les presents Condicions Generals, sense necessitat de previ avís. Igualment està capacitada per a reestructurar, modificar o eliminar qualsevol informació, servei o contingut inclòs en la web, sense necessitat de previ avís. La modificació de qualsevol de les presents condicions generals per a un cas particular només tindrà validesa quan hagi estat recollida per escrit i signada pels representants legals de cada part.

2- Drets i Obligacions de l’Usuari

2.1- Condicions d’Accés i Ús

A través de l’adreça emplaçada en xiuxiu.cat qualsevol usuari podrà accedir gratuïtament a la informació continguda en la citada pàgina web.

Les condicions d’accés a la web estan supeditades a les disposicions legals vigents a cada moment així com als principis de bona fe i ús licit per part de l’Usuari, prohibint-se expressa i taxativament qualsevol tipus d’actuació que pogués anar en detriment o perjudici de la web o de tercers.

La web no exigeix la prèvia subscripció per a la simple navegació, accés o utilització del servei en qüestió. Per contra, per a l’accés a determinats continguts i serveis, s’exigirà la prèvia subscripció i el seu corresponent registre com Usuari (d’ara endavant Usuari Registrat). Pel que fa al tractament de dades de tipus personals, vegi’s la Política de Privacitat de xiuxiu.cat.

2.1.1- Registre d’Usuari

De conformitat amb el disposat anteriorment, XiuXiu es reserva alguns dels Serveis oferts a través del Portal als Usuaris Registrats de xiuxiu.cat mitjançant la complementació del corresponent formulari de registre d’Usuaris de xiuxiu.cat que estarà a la disposició dels Usuaris que ho desitgin.

L’Usuari es compromet a seleccionar, usar i conservar el seu nom d’usuari o “login” i la seva contrasenya o “password” (des d’ara i de manera conjunta les “Claus d’Accés”) de conformitat amb l’establert en les clàusules següents.

2.1.2- Assignació de les Claus d’Accés

L’Usuari tindrà l’opció d’escollir i indicar les seves pròpies Claus d’Accés. L’Usuari no podrà escollir com Nom d’Usuari paraules o expressions malsonants, injurioses, coincidents amb marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions socials, expressions publicitàries, noms i pseudònims de personatges de rellevància pública o famosos per a la utilització dels quals no estigui autoritzat i, en general, contraris a la llei, la moral i/o l’ordre públic. XiuXiu es reserva el dret a eliminar o suspendre qualsevol nom d’usuari, especialment els que reuneixin alguna de les característiques anteriorment esmentades.

2.1.3- Ús i Custòdia

L’Usuari es compromet a fer un ús lícit i diligent de les Claus d’Accés, així com a no posar a la disposició de tercers les seves Claus d’Accés.

L’Usuari es compromet a comunicar fefaentment a l’administrador de la Web, el més aviat, la pèrdua o robatori de les Claus d’Accés així com qualsevol risc d’accés a les mateixes per un tercer.

Les Claus d’Accés solament podran ser utilitzades pels Usuaris a les quals se’ls hagi assignat. La Web queda exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat que es pugui reportar pels mals i perjudicis causats o soferts per l’ús fraudulent o falta de diligència en la guarda i custòdia de les Claus d’Accés, perduda o ús contravenint el disposat en aquestes Condicions Generals.

2.2- Contingut i Actuacions de l’Usuari

L’Usuari es compromet a fer un ús lícit, diligent, honrat i correcte de tota la informació o contingut al qual tingui accés bé a través de la pàgina web de XiuXiu.cat o de tercers prèviament proporcionada per XiuXiu.cat i tot això sota els principis de la bona fe i amb respecte en tot moment a la legalitat vigent.

L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir, a no ser que sigui per a ús personal, informació

(s’entèn per informació qualsevol missatge, arxius de so, fotografies, dibuixos, programari i en general qualsevol classe o tipus d’arxiu informàtic, gràfic etc..) que sigui propietat del Portal.

Igualment l’Usuari adquireix el compromís de no provocar ni maliciosa ni intencionadament mals o perjudicis que puguin alterar el propi Portal així com no introduir, ni difondre els denominats “virus informàtics” que puguin produir alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes integrants de la web. El compromís adquirit s’ha de regir sobre la utilització de continguts de conformitat amb el disposat en la llei, la moral i l’ordre públic; no copiar, reproduir, distribuir, cedir, transformar o modificar els continguts sense previ consentiment i per escrit de XiuXiu Paper Art SL.

En relació a això, XiuXiu Paper Art SL s’exonera de qualsevol tipus de fallada o virus informàtic introduït per tercers.

Complir tots els requisits amatents en relació als drets de propietat intel·lectual, industrial i altres anàlegs.

– Contingut del Portal

El Portal té com objectiu prioritari proporcionar un servei d’informació i distribució de productes i serveis.

Aquesta Base de Dades és propietat de XiuXiu.cat i conté tota la informació necessària que el client pogués necessitar així com una actualització constant dels preus, descripció tècnica completa, etc.

XiuXiu.cat manifesta que el producte ofert se sol correspondre amb la fotografia i descripció. No obstant queda exonerada de responsabilitat per a aquells supòsits en els quals per errors tècnics o humans hi hagués equivocacions o variacions entre la fotografia, la descripció i el preu. Igualment es posa de manifest que les fotografies tenen un caràcter orientatiu podent existir algunes variacions en el que al seu aspecte físic respecta però sense menyscabar la integritat i característiques del producte sol·licitat.

XiuXiu.cat s’exonera dels continguts, informació, opinions o comentaris difosos a través del seu portal ni respondrà de l’ús que l’Usuari faci d’aquesta informació.

3- Drets i Obligacions de XIUXIU.CAT

XiuXiu.cat respondrà única i exclusivament dels serveis que presti per ella mateixa i dels continguts directament originats per la pròpia web i identificat amb el seu corresponent copyright.

XiuXiu.cat es compromet a l’adopció dels mitjans i les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats, que permetin garantir la seguretat i privacitat en la comunicacions. No respondrà quan adoptades les pertinents mesures de seguretat, aquestes fossin vulnerades per agents externs, i en aquest sentit Xiuxiu.cat alerta els Usuaris que és tècnicament impossible garantir al 100% la seguretat de les comunicacions.

XiuXiu.cat no serà responsable ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, per cap contingut, informació, opinió o manifestació de qualsevol tipus, que tingui el seu origen en l’Usuari o terceres persones o entitats i que tinguin accés, transmetin, comuniquin, tractin, exhibeixin o embenen aquesta informació a la web titularitat de XiuXiu Paper Art SL.

XiuXiu Paper Art SL es reserva el dret a suspendre temporalment la prestació del servei sense previ avís a l’Usuari, sempre que sigui necessari per a efectuar operacions de manteniment, actualització o millora del servei. Igualment podrà modificar les condicions d’accés i/o la concreta ubicació del contingut integrant de la web, així com impedir, restringir, bloquejar, suprimir o retirar l’accés als serveis als Usuaris quan aquests no fessin un ús lícit, honrat i diligent dels serveis prestats al Portal. En la mateixa línia podrà retirar, bloquejar o restringir l’ús dels continguts introduïts per terceres persones que fossin il·lícits, racistes, delictius, d’apologia de terrorisme, violació de drets humans, difamatoris, pornogràfics, constitutius d’estafa o de qualsevol altra manera que infringeixin les lleis o normatives aplicables bé siguin nacionals o internacionals.

XiuXiu.cat no assegura la disponibilitat i continuïtat permanent del Portal a causa de interrupcions, fallades, etc. així com tampoc respondrà dels mals i perjudicis que pugui causar als Usuaris pels virus informàtics o agents externs que terceres persones puguin dipositar en la web o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic.

La web posa a la disposició dels Usuaris certes eines tals com, botons, banners, links o enllaços que permetin a l’Usuari accedir a altres llocs web relacionats amb l’objecte social del Portal o altres diferents. La instal·lació d’aquestes eines tenen com fi última proporcionar i facilitar la navegació a l’Usuari, no sent responsable XiuXiu.cat dels llocs web als quals accedeixi l’Usuari a través de la seva pagina. Per tot això serà l’Usuari qui sota la seva pròpia responsabilitat accedirà a través d’aquests hipervincles. Per la seva banda XiuXiu.cat tractarà en la mesura de les seves possibilitats de comprovar aquests hipervincles, restringint, bloquejant o suspenent aquests botons quan atemptessin contra el principi descrit en les presents Condicions Generals.

4- Ofertes, Preus, Pagaments i Terminis de Lliurament

Sobre la base de la seva política comercial, XiuXiu.cat podrà realitzar variacions finals del preu ja sigui per fidelització, descatalogació o rellevància així com uns altres que pugui estipular XiuXiu.cat en el seu degut moment. No obstant, serà XiuXiu.cat qui lliure i voluntàriament ofereixi aquests descomptes i/o rebaixes, a qui estimi oportú, no podent ser exigits ni sol·licitats en cap moment pel client.

El preu que apareix indicat en tot moment al costat del producte inclou l’IVA però NO les despeses de manipulació i ports.

XiuXiu.cat es reserva el dret a modificar unilateralment els preus dels productes sense necessitat de previ avís. Igualment XiuXiu.cat podrà premiar als seus clients amb descomptes per prompte pagament, pagament en metàl·lic o per altres motius. Aquest descompte o rebaixa serà realitzat per XiuXiu.cat lliure i voluntàriament i a la seva sola discreció.

Els descomptes addicionals i regals promocionals per quantitat o volum de comanda seran exclusivament els recollits per XiuXiu.cat en la seva oferta i tindran validesa fins l’expiració del període assenyalat o l’esgotament del seu stock.

Els costos de manipulació i enviament seran per compte del client i vindran especificats a la cistella de la compra i en la comanda, sense perjudici que Xiuxiu Paper Art, SL pugui aplicar els descomptes i les promocions que pertoquin d’acord amb aquestes Condicions Generals. Aquests costos podran variar en funció d’una nova destinació escollida pels clients.

Per a realitzar una compra serà indispensable omplir la cistella de la compra i haver procedit prèviament a emplenar el corresponent formulari, posteriorment caldrà emetre la comanda amb els preus definitius dels productes així com amb els terminis aproximats de lliurament i conducta al pagament.

El termini de lliurament dependrà de la referència i de la província/país a la qual s’efectuï l’enviament, així com del tipus d’enviament que es triï. En qualsevol cas comença a contar des que XiuXiu.cat rep l’import de la comanda o validació de la venda contra-reemborsament. Els enviaments de mercaderies pagades amb transferència bancària tindran tres dies més de termini de lliurament. El lliurament de qualsevol dels productes objecte de compravenda a l’empara de les presents condicions generals, es troba subjecta al pla de disponibilitat de XiuXiu.cat. Aquest realitzarà els seus més encarits esforços amb la finalitat d’efectuar els lliuraments en la data prevista, oferta o confirmada. No obstant això, no adquirirà responsabilitat alguna per fallades en el compliment d’aquestes dates sempre que sigui per causes alienes a XiuXiu.cat.

Si el retard en el lliurament és imputable a XiuXiu.cat i supera els 90 dies, es procedirà, prèvia petició escrita del client, a la devolució íntegra de l’import pre-pagat per la mercaderia el lliurament de la qual s’hagués retardat. Així mateix, Xiuxiu.cat no resultarà responsable per cap lucre cesant o mal emergent, directe o indirecte, i la seva responsabilitat màxima en qualsevol cas serà el valor de la mercaderia.

Si el client cancel·la total o parcialment comandes abans que XiuXiu.cat hagués procedit a l’expedició de les mateixos, XiuXiu.cat podrà exigir el pagament d’una compensació en concepte de despeses i tramitació, consistent en el 15% del valor de la mercaderia rebutjada. Els clients podran adherir-se a qualsevol de les modalitats de pagament ofertes per XiuXiu.cat . En els supòsits que el client acceptés com a forma de pagament el pre-pagament, aquesta assortirà tots els seus efectes procedint el client a abonar el producte després de realitzar la comanda.

Els productes adquirits hauran d’abonar-se després que s’accepti el preu final, que serà enviat per e-mail, fent arribar a XiuXiu.cat l’import que figura en el mateix, mitjançant algun dels mitjans de pagament disponibles.

Una vegada comprovat el pagament s’iniciarà per part de XiuXiu.cat la tramitació de la comanda.

Després d’haver rebut el pagament corresponent a una COMANDA, XiuXiu.cat procedirà a emetre i enviar la FACTURA a l’adreça electrònica que apareix en la subscripció, o a la indicada pel client.

XiuXiu.cat procurarà lliurar els productes de manera idèntica a com apareixen recollits en la web. No obstant això, els seus proveïdors poden variar en ocasions certes característiques o quantitats ofertes en un lot sense previ avís. XiuXiu.cat podrà així mateix variar aquestes de manera no substancial, sense incórrer per això en cap tipus de responsabilitat.

Una còpia de l’albarà on es detalla la mercaderia de la comanda completa acompanya a cada expedició. El receptor s’obliga a comprovar que el nombre de la seva comanda i el d’aquest albarà coincideixen. Així mateix s’ha de comprovar que el nombre d’embalums que apareix en el Document de Lliurament del transportista coincideix amb el nombre d’embalums lliurats.

Al lliurament de la mercaderia, l’Usuari haurà de signar l’albarà de lliurament donant la seva conformitat al lliurament efectuat. La conformitat de l’Usuari en l’albarà de lliurament implica la renúncia a qualsevol tipus de reclamació o denúncia respecte a la mercaderia demanada i rebuda.

La mercaderia viatja fins la seva destinació assegurada a tot risc per XiuXiu.cat , estant el cost de dita assegurança inclòs en el preu corresponent a l’epígraf de manipulació i ports.

Tant per a fer efectiu el cost de l’assegurança com per a subsanar qualsevol error en el lliurament, és condició indispensable que es faci constar en l’apartat d’observacions del document de lliurament del transportista, qualsevol incidència respecte a la mercaderia rebuda o el seu embalatge. També és imprescindible que es comuniqui a XiuXiu.cat aquesta incidència en el termini màxim de 24 hores, via e-mail o telefònicament.

Si no es compleixen aquestes condicions, XiuXiu.cat no assumirà cap responsabilitat sobre aquesta mercaderia.

5- Garantia

XiuXiu Paper Art SL no està obligat a indemnitzar a l’usuari o a tercers per les conseqüències de l’ús del producte, ja siguin mals directes o indirectes, accidents soferts per persones, mals als béns d’altri al producte, pèrdues de benefici o lucre, mals que provinguin d’una deterioració o pèrdues de dades.

XiuXiu Paper art no respondrà en cap concepte de les possibles fallades o defectes que poguessin tenir els productes proporcionats. Serà el propi fabricant qui amb la seva garantia respondrà dels possibles desperfectes que el producte albergués.

Els productes queden fora de garantia pels següents motius:

-Si han rebut, una vegada lliurats al client, alguna deterioració per fets externs, accidents, mal seguiment de les instruccions o deteriorament per causes imputades al client o tercers.

-Si resulten danyats per realitzar una incorrecta manipulació per part del client o de tercers.

-Si es produeix una avaria provocada per un component no subministrat per XiuXiu.cat.

6- Devolucions i Dret de Resolució

XiuXiu.cat no admetrà devolucions en les vendes de mercaderies que puguin ser reproduïdes o copiades fàcilment i amb caràcter immediat. La devolució de qualsevol mercaderia exigirà l’acord d’ambdues parts. XiuXiu.cat es reserva el dret d’exigir una indemnització per a compensar els possibles mals soferts per les mercaderies, així com per a recuperar les despeses directes ocasionats per la devolució.

XiuXiu.cat solament acceptarà la devolució de la mercaderia si:

1- En el termini marcat a aquest efecte per la Llei, el comprador exercita el seu dret de resolució. XiuXiu acceptarà l’exercici de l’esmentat dret única i exclusivament quan la mercaderia estigués en el mateix estat (no desprecintat, manipulat o utilitzat) que li va ser lliurat i llest per a la venda, amb el seu corresponent embalatge original i quan estigués en perfecte estat, i havent complert els requisits establerts en el punt que descriu el lliurament.

2- La mercaderia estigués defectuosa: Referent a això XiuXiu estarà al disposat en la Llei de Productes Defectuosos, procedint a substituir immediatament el producte per un altre amb idèntiques condicions i prestacions.

3- La mercaderia no li fos proporcionada en el termini que prèviament hagués indicat XiuXiu en la seva OFERTA EN FERM.

4- XiuXiu procedirà igualment a retornar l’import de la mercaderia quan per causes no imputables (ja siguin directes o indirectes) a ella, es veiés impossibilitat de servir-lo, sense que això suposi cap dret del client a set indemnitzat.

5- XiuXiu.cat acceptarà la devolució de la mercaderia quan per causes imputables a ella, el producte sol·licitat no es correspongués amb el sol·licitat pel client.

Les presents Condicions Generals es resoldran automàticament per l’extinció de la Societat XiuXiu Paper Art SL o per la presentació de sol·licituds de declaració de fallida ( voluntària o necessària), suspensió de pagaments, concurs de creditors, cessió general de béns a favor de creditors, cessament de les activitats pròpies de la societat, petició de quitació o espera, etc.

En virtut del disposat en la Llei d’Ordenació del Comerç Minorista així com en el regulat per la normativa comunitària (Directiva 97/7/CE), XiuXiu atorgarà un termini de 15 dies per a la resolució o desistiment del contracte.

No obstant l’anterior, XiuXiu i conforme al disposat en la citada Directiva i Llei d’Ordenació del Comerç Minorista, podrà considerar que quan els productes sol·licitats pel client fossin clarament personalitzats i realitzats conforme a les especificacions del consumidor, o altres que en el seu moment determini, no prevaldrà el citat dret de resolució ni les presents condicions generals, prevalent per tant el contracte de compravenda subscrit entre les parts. Aquest contracte serà emès per XiuXiu.cat i remès al CLIENT amb l’objecte d’acceptar les condicions en ell amatents i renunciant a les presents Condicions Generals.

7- Propietat Intel·lectual

La totalitat dels continguts als quals s’accedeixi a través del servei prestat per XiuXiu.cat estan subjectes als Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de XiuXiu Paper Art SL. Tots els drets protegits propietat de Xiuxiu Paper Art, SL no podràn ser usats, duplicats, distribuïts, venuts, explotats o utilitzats de qualsevol altra forma amb propòsit comercial o no, sense el previ i preceptiu consentiment i per escrit el seu titular (XiuXiu Paper Art SL).

Igualment XiuXiu.cat serà responsable respecte de les marques, logotips i altres signes distintius que s’incorporin arreu de la web i que siguin propietat de XiuXiu.cat, així com titular de tots els drets de Propietat Intel·lectual o Industrial dels mateixos.

Tots els continguts i parts integrants de la pagina web XiuXiu.cat han estat inclosos conforme als principis de la bona fe, amb informació procedent total o parcialment de fonts externes a la pròpia entitat raó per la qual XiuXiu.cat no es responsabilitza en manera alguna de la inexactitud o no actualització dels continguts oferts.

Per contra tots aquells continguts procedents de fonts internes estaran degudament identificats amb el seu copyright. L’entitat es reserva el dret o facultat d’efectuar qualsevol canvi en qualsevol moment sense necessitat de previ avís. Tots els continguts inclosos en la pagina procedents de fonts internes que duguin el seu signe identificatiu de copyright, són propietat única i exclusivament de XiuXiu.cat.

8- Protecció de Dades

XiuXiu.cat està plenament conscienciat de l’ús i tractament que se li deuen donar a les dades de caràcter personal i en virtut de la normativa legal existent referent a això, té implantat en el nucli de la seva organització un sistema per a preservar la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades considerades com personals.

Per a això a més de complir íntegrament tots i cadascun dels requisits amatents en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, garanteix un ús no sol legal sinó lleial de les dades personals així com un sistema adequat per a exercitar els drets d’accés rectificació, cancel·lació i oposició amatents en la ja esmentada Llei Orgànica.

La contractació per part dels Usuaris dels serveis prestats en aquesta web, implicarà el consentiment exprés d’aquest, per a l’ús, tractament i cessió de dades a totes les entitats que directa i indirectament tinguin relacions professionals per a la prestació d’aquest servei o a les empreses del GRUP que poguessin formar-se en el seu degut moment.

XiuXiu.cat allotjarà totes les dades personals dels seus Usuaris en un fitxer automatitzat la finalitat del qual és la gestió, control, prevenció i manteniment del servei a prestar.

Aquest fitxer, compleix amb tots els requisits i garanties amatents en la normativa sobre Protecció de Dades. XiuXiu.cat recaptarà única i exclusivament les dades personals dels Usuaris, sent aquests en tot moment adequats, pertinents i no excessius. Els Usuaris autoritzen a XiuXiu.cat a tractar automatitzadament les seves dades personals informant-li així mateix que pot dirigir-se al Servei d’Atenció al Client de XiuXiu.cat per a exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la seu social de Xiuxiu Paper Art, SL.

XiuXiu.cat es compromet al compliment de la seva obligació de guarda i custòdia, a la confidencialitat i privacitat de les dades transmeses. XiuXiu adquireix el compromís d’adoptar les mesures de seguretat imposades per la Llei de Protecció de Dades en el nivell corresponent així com adoptar les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats, per a evitar la seva alteració, perduda o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

Referent a això vegi’s Política de Privacitat del portal XiuXiu.cat

De conformitat amb el disposat en la política de privacitat de XiuXiu.cat, es fa constar que qualsevol persona podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i si escau, oposició mitjançant l’enviament d’una comunicació escrita a la seu social de Xiuxiu Paper Art, SL.

9- Legislació

Les presents Condicions Generals se sotmeten a la legislació actual vigent a la seu social de Xiuxiu Paper Art, SL, que serà aplicable en relació a la seva validesa, interpretació, execució i compliment. Totes les discrepàncies, reclamacions i controvèrsies respecte al disposat anteriorment es resoldran d’acord amb la normativa vigent. En cas de discrepància, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa al seu propi fur si aquest fos altre.

L’Usuari, declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.

Copyright © XiuXiu . Tots els drets reservats. Prohibeix la seva reproducció total o parcial.

8- Protecció de Dades

XiuXiu Paper Art SL plenament conscienciada de l’ús i tractament que se li deuen donar a les dades de caràcter personal i en virtut de la normativa legal existent referent a això, té implantat en el nucli de la seva organització un sistema per a preservar la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades considerades com personals.

Per a això a més de complir íntegrament tots i cadascun dels requisits amatents en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, garanteix un ús no sol legal sinó lleial de les dades personals així com un sistema adequat per a exercitar els drets d’accés rectificació, cancel·lació i oposició amatents en la ja esmentada Llei Orgànica.

La contractació per part dels Usuaris dels serveis prestats en aquest lloc web, implicarà el consentiment exprés d’aquest, per a l’ús, tractament i cessió de dades a totes les entitats que directa i indirectament tinguin relacions professionals per a la prestació d’aquest servei o a les empreses del GRUP que poguessin formar-se en el seu degut moment.

XiuXiu allotjarà totes les dades personals dels seus Usuaris en un fitxer automatitzat la finalitat del qual és la gestió, control, prevenció i manteniment del servei a prestar.

Aquest fitxer, compleix amb tots els requisits i garanties amatents en la normativa sobre Protecció de Dades. XiuXiu recaptarà única i exclusivament les dades personals dels Usuaris, sent aquests en tot moment adequats, pertinents i no excessius. Els Usuaris autoritzen a XiuXiu a tractar automatitzadament les seves dades personals informant-li així mateix que pot dirigir-se al Servei d’Atenció al Client de XiuXiu.cat per a exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la seu social de Xiuxiu Paper Art, SL.

XiuXiu es compromet al compliment de la seva obligació de guarda i custòdia, a la confidencialitat i privacitat de les dades transmeses. XiuXiu adquireix el compromís d’adoptar les mesures de seguretat imposades per la Llei de Protecció de Dades en el nivell corresponent així com a adoptar les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, perduda o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

De conformitat amb el disposat en la política de privacitat de Xiuxiu.cat, es fa constar que qualsevol persona podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i si escau, oposició mitjançant l’enviament d’un email a l’adreça info@xiuxiu.cat